Dispute Handling Policy

EightCap is committed to providing superior customer service to you. If at any stage you are dissatisfied with any aspect of our products and services please give us the opportunity to investigate and answer your questions.

Our Dispute Handling procedures seek to ensure that complaints are reviewed independently and result in fair resolutions.

What is a 'Complaint'?

At EightCap, we consider a complaint as ‘an expression of dissatisfaction, whether oral or written, with a product or service provided by EightCap that is not resolved at the first point of contact’.

Submitting Your Complaint

To lodge a complaint:
– first compile any or all documents that relate to your complaint or any questions you wish to have answered; and
– notify our Client Services team and/or your Account Manager with details of your complaint.

Please note that we may ask you to provide details to us in writing. This includes specifying the nature of the complaint, providing us with specific details, and the desired outcome or action you wish us to take to settle the complaint to your satisfaction. We may also ask you to provide relevant material to support the complaint (doing this will help us respond to your complaint quickly).

Once you have compiled all the materials needed to make a complaint, you can refer the complaint to us by phone, mail or email.

Investigation of Your Complaint

On receipt of your complaint, we will attempt to review the situation promptly and get in touch with you to resolve the issue and, if required, complete an investigation (called the ‘initial level’). We endeavour to resolve your issue at this initial level or within 2 business days if possible.

If the matter is not resolved to your satisfaction after the initial level, then as per our internal dispute handling procedure, we have up to 45 business days to further investigate and resolve the complaint. We will ensure to communicate with you throughout this time period and if required, ask for further information.

If we are unable to resolve the complaint within 45 business days, we will:
– inform you of the reasons for the delay;
– provide you with updates on the progress of the complaint; and
– specify a date when a decision can be reasonably expected.

We would expect that in most cases the above process would deal with the matter fully and to your satisfaction.

Escalation of Your Complaint

If, despite our best efforts, and where the complaint has been fully considered under our internal dispute handling procedure, you believe your complaint has not been satisfactorily dealt with, you may elect to have the matter reviewed.

You have the option of escalating the complaint to our External Dispute Resolution Scheme – the Australian Financial Complaints Authority (‘AFCA’) – an independent external dispute resolution scheme approved by ASIC. They will make a determination after reviewing your complaint and all relevant issues, for example any relevant laws. AFCA has the authority to resolve the complaint and EightCap will be bound by their determination. Please note that AFCA will not consider your complaint until we have had the opportunity to address it internally.

You may contact AFCA in the following manner:

By writing to:
Australian Financial Complaints Authority
GPO Box 3, Melbourne, VIC 3001, Australia
Phone: 1300 56 55 62
Fax: (03) 9613 6399

Or electronically to:
Email: info@afca.org.au
Web: www.afca.org.au

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

Govant Building, Bp 1276,
Port Vila, Vanuatu

ĐIỆN THOẠI

+61385922375
+67835382

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu, tình hình tài chính, nhu cầu và mức độ kinh nghiệm của mình trước khi tham gia bất kỳ giao dịch ký quỹ nào với Eightcap và hãy tham khảo các ý kiến khác nếu cần thiết. Ngoại hối và CFD là những sản phẩm có đòn bẩy cao, có nghĩa là cả lãi và lỗ đều được phóng đại. Bạn chỉ nên tham gia những giao dịch này nếu bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và có thể chịu lỗ để chúng không mang lại ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn (bao gồm cả rủi ro mất nhiều hơn so với đầu tư ban đầu của bạn). Bản công bố sản phẩm (PDS) và Hướng dẫn dịch vụ tài chính (FSG) cho các sản phẩm của chúng tôi có sẵn để tải xuống từ trang Tài liệu pháp lý. Bạn phải đánh giá và xem xét chúng cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Eightcap là tên thương hiệu doanh nghiệp đã được đăng kí của Eightcap Global Ltd. Chúng tôi còn được đăng kí bởi Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) - Số đăng kí công ty 40377.

Thông tin trên trang web này là thông tin chung và không hướng đến cư dân ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán mà có việc phân phối hoặc sử dụng dịch vụ như vậy đi ngược lại với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Eightcap không phải là cố vấn tài chính và không đưa ra lời khuyên, khuyến nghị hoặc ý kiến ​​liên quan đến việc đạt được, nắm giữ hoặc xử lý giao dịch ký quỹ. Chúng tôi chỉ cung cấp lời khuyên chung và theo đó bạn nên xem xét lời khuyên (nếu có) phù hợp với mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu của bạn như thế nào trước khi thực hiện lời khuyên.