Contact

Website Terms of Use

This website is owned and operated by EightCap Pty Ltd (ABN 73 139 495 944) (‘we’, ‘us’, or ‘our’), a company incorporated in Australia.

Your access to and use of this website is subject to these Website Terms of Use, our Client Agreement and any notices, disclaimers or other terms or statements contained on this website (collectively referred as ‘Terms of Use’). By using this website, however accessed, you signify your agreement with and understanding of the following Terms of Use pertaining to both this site and any material at it.

1. ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การใช้งานเว็ปไซต์ต่อไปของคุณจะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานที่แก้ไขแล้ว

2.เนื้อหาที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างกันไปในบางครั้งและอาจไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาและอาจถูกจำกัด

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำหรือเพื่อใช้โดยบุคคลใด ๆ ในประเทศ หรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำ หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขาย หรือการชักชวนให้มาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือตราสารใด ๆ หรือเข้าร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวหรือกลยุทธ์การซื้อขายจะผิดกฎหมาย

มีข้อกำหนดทางกฎหมายในหลายประเทศซึ่งอาจ จำกัด ข้อมูลที่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการให้กับท่าน เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นข้อมูลในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเท่านั้นและไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นใด

เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ในการตรวจสอบข้อกำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นหรือข้อบังคับที่พวกเขาอยู่ภายใต้บังคับ

นอกจากนี้ ท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอได้

เงื่อนไขการใช้งานของเราอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่มีผลบังคับในรัฐวิกตอเรีย ('กฎหมายที่ใช้บังคับ') และทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเพิกถอนได้โดยไม่สามารถเพิกถอนไปยังเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลวิกตอเรียและศาลอุทธรณ์จากพวกเขาเพื่อพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาและท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ต่อไปตามที่แก้ไข เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยการเผยแพร่ข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ - เราจะไม่แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แยกต่างหาก

หากข้อกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้เป็นโมฆะไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลจะถูกตัดขาดสำหรับเขตอำนาจศาลนั้น ข้อกำหนดการใช้งานส่วนที่เหลือมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์และความถูกต้องหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดนั้นในเขตอำนาจศาลอื่นใดจะไม่ได้รับผลกระทบ ข้อนี้จะไม่มีผลหากการชดเชยเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นฐานของข้อกำหนดการใช้งานหรือขัดต่อนโยบายสาธารณะ

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุนส่วนบุคคลเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลักษณะทั่วไปเท่านั้นและจัดทำขึ้นโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนสถานการณ์ทางการเงินหรือความต้องการของผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง

ท่านควรประเมินว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนสถานการณ์ทางการเงินและความต้องการของท่านหรือไม่ ท่่านควรดำเนินการก่อนการตัดสินใจลงทุนตามข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถทำการประเมินนี้ด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่านไม่ควรถือเอาเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นคำแนะนำทางธุรกิจการเงินการลงทุนการป้องกันความเสี่ยงการซื้อขายกฎหมายกฎระเบียบภาษีหรือการบัญชีและไม่ทำให้เนื้อหาเป็นพื้นฐานหลักสำหรับการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของท่าน

เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในทางตรงกันข้ามข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใด ๆ ที่เรานำเสนอ

EightCap เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ EightCap Pty Ltd.

โลโก้และเครื่องหมายอื่น ๆ ของเราที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือพันธมิตรบุคคลที่สามของเรา ซึ่งอาจรวมถึงชื่อข้อกำหนดและ / หรือข้อมูลที่อาจมีหรือไม่ระบุด้วยสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นชื่อคำหรือรายการที่มีการอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์หรือเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน การไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่ควรเข้าใจในความหมายว่าชื่อคำหรือข้อมูลนั้นไม่ได้เป็นปัญญาของตัวเราเองหรือบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่เราใช้ในเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราไม่ควรตีความว่ามีความหมายว่าบุคคลที่สามให้การรับรองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราหรือกับธุรกิจของเราในทางใดทางหนึ่งและไม่ได้ทำการเป็นตัวแทนใด ๆ เกี่ยวกับ คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของเรา

ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อดูข้อมูลบนเว็บไซต์นี้บนเบราว์เซอร์ของท่านหรือตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่สามารถทำซ้ำดัดแปลงอัปโหลดไปยังบุคคลที่สามได้ เชื่อมโยงกับจัดกรอบแสดงในที่สาธารณะแจกจ่ายหรือส่งในรูปแบบใด ๆ โดยกระบวนการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราโดยเฉพาะ

ท่านรับทราบและตกลงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอให้ท่านลบลิงก์ใด ๆ จากเว็บไซต์อื่นไปยังเว็บไซต์นี้ซึ่งท่านติดตั้งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ห้ามใช้เครื่องหมายของเราร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคหรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับเรา ท่านไม่สามารถใช้คัดลอกแก้ไขหรือแสดงเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าว

Apple, โลโก้ Apple, Mac, iPhone, iPad, iPod touch และ iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องมีให้โดยเรา การระบุหรือการใช้ผลิตภัณฑ์บริการเว็บไซต์หรือเครือข่ายของบุคคลที่สามไม่ได้เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือเว็บไซต์หรือเครือข่ายดังกล่าว เว็บไซต์นี้อาจอนุญาตให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์และเครือข่ายที่จัดหาโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราผ่านทางไฮเปอร์เท็กซ์หรือลิงค์อื่น ๆ

เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของเรา เราให้ลิงค์ดังกล่าวเพื่อความสะดวกแก่คุณ แต่เพียงผู้เดียว เราไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับเนื้อหาของไซต์ เราอาจไม่จำเป็นต้องทดสอบข้อมูลซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่พบในไซต์ใด ๆ ดังนั้นจึงไม่ได้ทำการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือผู้สนับสนุนของไซต์หรือความเหมาะสมหรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือธุรกรรมที่อธิบายไว้ในนั้น

คุณรับทราบว่าการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเครือข่ายอื่น ๆ ผ่านลิงก์ดังกล่าวอาจทำให้เราต้องให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณแก่เจ้าของเว็บไซต์หรือเครือข่ายนั้น

เว็บไซต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ โดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EightCap

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับคุณภาพความถูกต้องความสามารถในการค้าขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของสินค้าหรือบริการที่มีให้จากบุคคลเหล่านี้ การได้รับสินค้าหรือบริการจากบุคคลเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณชดใช้ให้สมาชิกแต่ละคนของ EightCap จากความรับผิดการสูญเสียความเสียหายต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการได้รับสินค้าหรือบริการของคุณจากบุคคลที่สามที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้

การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึง

คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาจากผลิตภัณฑ์และบริการของเราเว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่ให้สิทธิ์คุณในการใช้ตราสินค้าหรือโลโก้ใด ๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรดอย่าลบปิดบังหรือเปลี่ยนแปลงประกาศทางกฎหมายใด ๆ ที่แสดงในหรือพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไม่ใช่แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์ ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้คุณไม่สามารถใช้ดาวน์โหลดอัปโหลดทำซ้ำคัดลอกทำซ้ำพิมพ์แสดงดำเนินการเผยแพร่ซ้ำขายใบอนุญาตโพสต์ส่งเผยแพร่ส่งมอบใหม่โดยใช้ 'เทคโนโลยีการจัดเฟรม' หรือแจกจ่ายหรือ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในทางใด ๆ เว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผิดกฎหมายและ / หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง) การเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหุ่นยนต์สไปเดอร์อุปกรณ์อัตโนมัติ หรือเครื่องมือขุดหรือสกัดข้อมูลหรือวิธีการอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต การรบกวนเว็บไซต์ การดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เกิดการโหลดที่ไม่สมเหตุสมผลบนไซต์ หรือลิงก์ไปยังหน้าใด ๆ ของไซต์นอกเหนือจากโฮมเพจ การตัดสินใจของเราที่จะไม่ดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ข้อกำหนดการใช้งานหรือสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลการตลาดหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามแสดงบนเว็บไซต์:
(a)ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการบ่งชี้เท่านั้นและเราและผู้ให้บริการดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดหากข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในแง่ใดๆ;
(b)เราและผู้ให้บริการดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำใด ๆ ที่คุณทำหรือไม่ดำเนินการตามข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าว และ
(c)ข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและ / หรือผู้ให้บริการดังกล่าวและคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งซ้ำแจกจ่ายเผยแพร่เปิดเผยหรือแสดงข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลที่สามยกเว้นตามที่กำหนดโดย กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ

เราพยายามที่จะตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเว็บไซต์ แต่ไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือวัสดุเป็นปัจจุบันหรือถูกต้องตลอดเวลาและไม่ควรพึ่งพาเช่นนี้ เป็นไปได้ว่าไซต์มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ และการเพิ่มเติมการลบและการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำได้โดยบุคคลที่สาม ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้นจากข้อมูลนี้ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นโปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันที

นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งเราและฝ่ายต่างๆของเราจะไม่ให้สัญญาใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราไม่ผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาภายในผลิตภัณฑ์และบริการของเราฟังก์ชันเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือความน่าเชื่อถือความพร้อมใช้งานหรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ เราให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่"

เว้นแต่จะระบุไว้ในทางตรงกันข้ามเราไม่รับประกันอัตราหรือผลตอบแทนเฉพาะใด ๆ ผลการดำเนินงานของการลงทุนหรือการชำระคืนทุนจากการลงทุนใด ๆ การลงทุนขึ้นอยู่กับการลงทุนและความเสี่ยงอื่น ๆ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอาจรวมถึงความล่าช้าในการชำระคืนและการสูญเสียรายได้หรือเงินลงทุน

เขตอำนาจศาลบางแห่งให้การรับประกันบางอย่างเช่นการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการค้าขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราไม่รวมการรับประกันทั้งหมด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตทั้งเราและ บริษัท ในเครือของเรา หรือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เอเจ้น หรือตัวแทนของเรา ('ภาคี EightCap') จะต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามในทางใดทางหนึ่งต่อความสูญเสียใด ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ การเข้าถึง การพึ่งพา การไม่สามารถใช้งาน หรือ การใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่เหมาะสม ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้โพสต์บนเว็บไซต์ หรือข้อมูลเนื้อหาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นใด ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือการตั้งค่าการสูญเสียข้อมูลรายได้หรือผลกำไรซึ่งท่านอาจได้รับผลกระทบจากการใช้งานล่าช้าในการใช้งานหรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใน วิธีอื่นใดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้รวมถึงจากการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ จากเว็บไซต์นี้)

ความรับผิดของเราสำหรับการละเลย การละเมิดสัญญา หรือ การฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการจัดหาเว็บไซต์นี้ หรือ สำหรับปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย จะถูก จำกัด ตามตัวเลือกของเราและ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเพื่อจัดหาเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านอีกครั้งหรือจ่ายค่าจัดหาเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่าน

เราขอปฏิเสธการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ว่าเว็บไซต์หรือข้อมูลต่างๆจะตรงตามความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์ หรือเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ จะสมบูรณ์แบบ และ ปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัส

การใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอาจถูกตรวจสอบโดยเราและเราอาจใช้ข้อมูลผลลัพธ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สิ่งนี้อธิบายถึงวิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 

โปรดทราบว่าการสนทนาแบบไลฟ์แชทและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจะถูกบันทึกไว้และอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการฝึกอบรมของเรา

การสนทนาผ่านระบบไลฟ์แชทและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีนั้นมีไว้สำหรับแจ้งข้อมูลทั่วไปของท่านเท่านั้น โปรดทราบว่าเราไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือ ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ก่อนดำเนินการกับข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ท่านควรพิจารณาว่าเหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของท่านเพียงใดและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น

เราอาจส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลล์ที่ท่านให้ไว้ เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลล์ของท่าน การแจ้งเตือนใด ๆ ที่ส่งโดยเราไปยังที่อยู่อีเมลล์ของท่านจะถือว่าได้รับการส่งถึงท่านแล้วในเวลาที่ส่ง

ผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ท่านไม่ควรทำธุรกรรมใด ๆ เว้นแต่ท่านจะเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและได้พิจารณาอย่างอิสระแล้วว่าธุรกรรมดังกล่าวเหมาะสมสำหรับท่าน

คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDS) และคู่มือบริการทางการเงิน (FSG) มีอยู่ในเว็บไซต์นี้และควรได้รับการพิจารณาก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมกับเรา ท่านสามารถค้นหาเอกสารเหล่านี้ที่นี่

เรามีสิทธิ์ยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้หากเราพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน