Contact

ฉันสามารถเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชีจริงได้ไหม?

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

หากท่านยังไม่ได้ทำการฝากเงินเข้าสู้บัญชีจริง สามารถยื่นการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของบัญชีได้โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยตรง – โปรดตรวจสอบที่ ‘ติดต่อเรา’ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านดำเนินการฝากเงินแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นซื้อขาย ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้โดยอาจจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลา อย่างไรก็ตามหากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของบัญชีเทรด อาจมีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากธนาคารและค่าอัตราแลกเปลี่ยนตามตลาดเนื่องจากเราจะดำเนินการโดยโอนเงินในสกุลหนึ่งไปยังอีกธนาคารที่รองรับเงินอีกสกุลเงินหนึ่ง โปรดติดต่อเราหากท่านมีความประสงค์ที่จะร้องขอเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน

หากท่านดำเนินการซื้อขายแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในบัญชีได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนสกุลเงินในบัญชี เราแนะนำให้ดำเนินการเปิดบัญชีจริงเพิ่มเติม

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST