Contact

ฉันสามารถฝากเงินในสกุลเงินอื่นๆได้หรือไม่

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

การฝากเงินทั้งหมดจะต้องเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินฐานของบัญชีซื้อขายของท่าน

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST