Contact

ฉันจำเป็นต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีจริงหรือไม่?

Avatar
สิงหาคม 27, 2019
by Taner Ozturk, Trading Expert

ใช่ ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับการกำกับควบคุม เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของออสเตรเลียที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าของเราก่อนที่จะเปิดบัญชี

ลูกค้าทุกท่านจำเป็นต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารที่มีภาพถ่ายของท่านและหลักฐานยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน

เอกสารยืนยันตัวตน –ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล

  • ต้องอ่านออกและชัดเจน
  • ต้องออกโดยหน่วยงานรัฐบาล
  • ชื่อ ลายเซ็นต์ และวันหมดอายุต้องชัดเจน

เอกสารยืนยันที่อยู่ –ใบแจ้งยอดธนาคาร / บิลค่าสาธารณูปโภค

  • ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  • ต้องแสดงชื่อและที่อยู่เดียวกับใบสมัครบัญชีของท่าน
เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST