Contact

คุณเก็บค่าธรรมเนียมในการฝากและถอนหรือไม่?

Avatar
สิงหาคม 13, 2019
by Taner Ozturk, Trading Expert

เราไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมภายในจากการถอนเงิน

โปรดทราบว่าการฝากถอนสู่สถาบันการเงินนอกออสเตรเลียอาจจะมีค่าโอนและหรือค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกเก็บจากท่าน

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียม Telegraphic Transfer (TT) ใดๆที่ถูกเรียกเก็บจากสถาบันการเงินของเราจะถูกเก็บจากทางลูกค้า

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST