Contact

ฉันจะทำการรีเซ็ตข้อมูลกราฟ MT4 หรือ MT5 อย่างไร

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

เพื่อที่จะรีเซ็ตข้อมูลกราฟ MT4 หรือ MT5 ท่านจะต้องไปที่ Tools > History Center และเลือกสกุลเงินจากและกรอบเวลาที่ต้องการรีเซ็ต จากนั้นเลือกข้อมูลทั้งหมดและคลิ๊ก Delete 2 ตรั้ง (คลิ๊กที่ข้อมูลแรกจากนั้นกดปุ่ม Shift ค้างไว้และเลื่อนไปยังข้อมูลสุดท้าย)

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST