Contact

วิธีการคำนวณมาร์จิ้น CFD

กรกฎาคม 16, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

ในการซื้อขายสัญญาส่วนต่าง ท่านสามารถฝากเงินในจำนวนเป็นร้อยละของมูลค่าเต็มของสัญญา สิ่งนี้เรียกว่า มาร์จิ้น ทำให้นักลงทุนสามารถเปิด โพสิชั่นที่ใหญ่ขึ้นในขณะที่ลงทุนในจำนวนเงินที่น้อย โดยมาร์จิ้นจะถูกใช้เป็นเลเวอเรจที่มอบโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนจำนวนเต็มในการเปิด โพสิชั่นและจะถูกใช้งานก่อนที่ท่านจะเปิดโพสิชั่นในบัญชี ทั้งนี้ท่านจำเป็นจะต้องมีเงินทุนสำรองในการรองรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันกรณีการเกิดมาร์จิ้นคอล โปรดระวังว่าเลเวอเรจถือเป็นดาบสองคม แม้ว่าจะสามารถทำกำไรได้สูงสุดแต่ก็สามารถเพิ่มผลขาดทุนได้เช่นกัน

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST