Contact

กฏเกณฑ์ของความรับผิดชอบ

Avatar
ตุลาคม 25, 2019
by ,

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตทั้งเราและ บริษัท ในเครือของเรา หรือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เอเจ้น หรือตัวแทนของเรา (‘ภาคี EightCap’) จะต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามในทางใดทางหนึ่งต่อความสูญเสียใด ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ การเข้าถึง การพึ่งพา การไม่สามารถใช้งาน หรือ การใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่เหมาะสม ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้โพสต์บนเว็บไซต์ หรือข้อมูลเนื้อหาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นใด ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือการตั้งค่าการสูญเสียข้อมูลรายได้หรือผลกำไรซึ่งท่านอาจได้รับผลกระทบจากการใช้งานล่าช้าในการใช้งานหรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใน วิธีอื่นใดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้รวมถึงจากการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ จากเว็บไซต์นี้)

ความรับผิดของเราสำหรับการละเลย การละเมิดสัญญา หรือ การฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการจัดหาเว็บไซต์นี้ หรือ สำหรับปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย จะถูก จำกัด ตามตัวเลือกของเราและ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเพื่อจัดหาเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านอีกครั้งหรือจ่ายค่าจัดหาเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่าน

เราขอปฏิเสธการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ว่าเว็บไซต์หรือข้อมูลต่างๆจะตรงตามความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์ หรือเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ จะสมบูรณ์แบบ และ ปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัส

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST