Contact

ไม่มีคำแนะนำให้

Avatar
ตุลาคม 25, 2019
by ,

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุนส่วนบุคคลเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลักษณะทั่วไปเท่านั้นและจัดทำขึ้นโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนสถานการณ์ทางการเงินหรือความต้องการของผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง

ท่านควรประเมินว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนสถานการณ์ทางการเงินและความต้องการของท่านหรือไม่ ท่่านควรดำเนินการก่อนการตัดสินใจลงทุนตามข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถทำการประเมินนี้ด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่านไม่ควรถือเอาเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นคำแนะนำทางธุรกิจการเงินการลงทุนการป้องกันความเสี่ยงการซื้อขายกฎหมายกฎระเบียบภาษีหรือการบัญชีและไม่ทำให้เนื้อหาเป็นพื้นฐานหลักสำหรับการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของท่าน

เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในทางตรงกันข้ามข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใด ๆ ที่เรานำเสนอ

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST