Contact

ระยะเวลาการดำเนินการ

Avatar
ตุลาคม 25, 2019
by ,

เมื่อเราได้รับเอกสารยืนยันตัวตนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว , เราจะทำการอนุมัติบัญชีเทรดให้ท่านภายใน 2 วันทำการ

โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดว่าท่านได้กรอกข้อมูลและแนบเอกสารครบถ้วนแล้ว หากข้อมูลและเอกสารไม่ครบถ้วนอาจส่งผลให้การสมัครของท่านล่าช้า

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST