Contact

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

Avatar
ตุลาคม 25, 2019
by ,

EightCap เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ EightCap Pty Ltd.

โลโก้และเครื่องหมายอื่น ๆ ของเราที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือพันธมิตรบุคคลที่สามของเรา ซึ่งอาจรวมถึงชื่อข้อกำหนดและ / หรือข้อมูลที่อาจมีหรือไม่ระบุด้วยสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นชื่อคำหรือรายการที่มีการอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์หรือเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน การไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่ควรเข้าใจในความหมายว่าชื่อคำหรือข้อมูลนั้นไม่ได้เป็นปัญญาของตัวเราเองหรือบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่เราใช้ในเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราไม่ควรตีความว่ามีความหมายว่าบุคคลที่สามให้การรับรองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราหรือกับธุรกิจของเราในทางใดทางหนึ่งและไม่ได้ทำการเป็นตัวแทนใด ๆ เกี่ยวกับ คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของเรา

ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อดูข้อมูลบนเว็บไซต์นี้บนเบราว์เซอร์ของท่านหรือตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่สามารถทำซ้ำดัดแปลงอัปโหลดไปยังบุคคลที่สามได้ เชื่อมโยงกับจัดกรอบแสดงในที่สาธารณะแจกจ่ายหรือส่งในรูปแบบใด ๆ โดยกระบวนการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราโดยเฉพาะ

ท่านรับทราบและตกลงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอให้ท่านลบลิงก์ใด ๆ จากเว็บไซต์อื่นไปยังเว็บไซต์นี้ซึ่งท่านติดตั้งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ห้ามใช้เครื่องหมายของเราร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคหรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับเรา ท่านไม่สามารถใช้คัดลอกแก้ไขหรือแสดงเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าว

Apple, โลโก้ Apple, Mac, iPhone, iPad, iPod touch และ iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST