Contact

ความรับผิดชอบของผู้เข้าชม

Avatar
ตุลาคม 25, 2019
by ,

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำหรือเพื่อใช้โดยบุคคลใด ๆ ในประเทศ หรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำ หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขาย หรือการชักชวนให้มาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือตราสารใด ๆ หรือเข้าร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวหรือกลยุทธ์การซื้อขายจะผิดกฎหมาย

มีข้อกำหนดทางกฎหมายในหลายประเทศซึ่งอาจ จำกัด ข้อมูลที่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการให้กับท่าน เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นข้อมูลในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเท่านั้นและไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นใด

เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ในการตรวจสอบข้อกำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นหรือข้อบังคับที่พวกเขาอยู่ภายใต้บังคับ

นอกจากนี้ ท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอได้

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST