Contact

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีฟรีมาร์จิ้นเหลือในบัญชี?

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

เมื่อท่านไม่มีฟรีมาร์จิ้น ท่านจะไม่สามารถเปิดโพสิชั่นเพิ่มและ/หรือโพสิชั่นของท่านจะถูกตัดออก โดยขึ้นอยู่กับสถานะของบัญชีซื้อขายของท่านซึ่งเงินทุนในบัญชีสามารถมียอดติดลบได้หากการตัดการขาดทุนมีค่าเกินกว่าเงินทุนของท่าน

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST