Contact

‘การร้องเรียน’ คืออะไร?

Avatar
ตุลาคม 25, 2019
by ,

ที่ EightCap เราถือว่าการร้องเรียน (complaints) เป็น “การแสดงออกถึงความไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ EightCap จัดหาให้ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขในเบื้องต้นของการติดต่อ”

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST