Contact

อะไรคืออัตราค่าสวอป

สิงหาคม 2, 2019
by Taner Ozturk, Trading Expert

อัตราค่าสวอปของฟอเร็กซ์หรือที่เรียกว่าอัตราโรลโอเวอร์ หรือ สวอป เป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายหรือเก็บจากคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ ณ เวลาจบของแต่ละช่วงการซื้อขาย ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายหรือเก็บเพื่อการคงอยู่ของ Position ข้ามคืน โดยค่าสวอปจะทำให้ Position ที่เปิดอยู่สามารถมีใช้งานไปยังช่วงเวลาการซื้อขายถัดไปโดยไม่ถูกปิดหรือเก็บ

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST