Contact

โรลโอเวอร์ช่วงเวลาใด?

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

ต้นทุนการเงินข้ามคืนจะถูกใช้งานในช่วงเวลาการปิดตล่าด New York ก็คือ 00:00 เวลาแพลตฟอร์ม

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST