Contact

การถอนเงิน

Avatar
กันยายน 20, 2019
by ,

ดำเนินการถอนเงินจากบัญชีเทรดของท่านอย่างง่ายดาย โดยท่านสามารถขอถอนเงินจากบัญชีด้วยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านพื้นที่ส่วนลูกค้า ทางเราจะเริ่มดำเนินการถอนเงินให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST