Contact

ท่านสามารถรักษาการสูญเสียมาร์จิ้นเพื่อสร้างหรือรักษาตำแหน่ง

Avatar
ตุลาคม 24, 2019
by ,

หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ท่านไม่ต้องการ ท่านอาจต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมจำนวนมาก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน

หากท่านชำระส่วนต่างไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ตำแหน่งของท่านอาจถูกปิดและท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการขาดดุลที่เกิดขึ้น ทางเราจะถือว่าท่านได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระเงินดังกล่าวแม้ว่าท่านจะไม่อยู่บ้านหรือไม่ได้รับข้อความที่เราฝากไว้ให้ก็ตาม หากมีการแจ้งไปตามข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST