Contact

การออกคำสั่งที่รวดเร็ว

Avatar
มิถุนายน 1, 2019
by ,

ระบบการออกคำสั่งตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์ข้อมูล Equinix ที่เป็นแหล่งรวมที่ตั้งของสถาบันการเงินทั่วโลกจึงมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอยู่ตลอดเวลา

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST