Contact

วิธีการชำระเงินที่ปลอดภัย

Nick
มกราคม 28, 2020
by Nick Alexander, Market Analyst

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษออกธนบัตรที่ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเชื่อถือได้ ธนบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติเฉพาะ ที่ทำให้ปลอมแปลงได้ยาก ธนาคารยังตรวจสอบการบริการการชำระเงินเช่น VISA ตลอดจน การบริการที่จำเป็นในการโอนเงินจำนวนมาก และธนาคารที่ดำเนินการชำระยอดคงเหลือระหว่างกัน

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST