Contact

ฉันต้องฝากเงินทันทีหลังเปิดบัญชีเลยหรือไม่?

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

ไม่ ท่านไม่จำเป็นต้องฝากเงินทันที อย่างไรก็ตามที่จะสามารถทำการซื้อขายในตลาดการเงินเมื่อท่านทำการฝากเงินเท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางฝากเงินที่นี่

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST