Contact

อะไรคือการมีโพสิชั่น ‘ขาย’ หรือ ‘ซื้อ’?

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

หากท่านทำการซื้อสกุลเงินหรือตราสาร ท่านจะทำการเปิดโพสิชั่น ‘long’ โดยหากท่านทำการขาย จะเป็นการเปิดโพสิชั่น ‘short’

เช่น หากท่านทำการซื้อ AUD/USD 1 ล็อต หมายความว่าท่านเปิดโพสิชั่นซื้อ (long) 100,000 AUD ต่อ USD และ หากท่านทำการขาย USD/GBP 1 ล็อต หมายความว่าท่านเปิดโพสิชั่น (short) 100,000 USD ต่อ GBP

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST