Contact

สกุลเงินใดที่ใช้ในการฝากเงิน Eightcap?

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

โปรดตรวจสอบที่หน้า เปรียบเทียบข้อเสนอ สำหรับสกุลเงินในบัญชีที่รองรับในแต่ละใบอนุญาตของ Eightcap

ท่านจะสามารถเลือกสกุลเงินในบัญชีซื้อขายที่ต้องการในขั้นตอนดำเนินการสมัคร โปรดทราบว่าสกุลเงินที่ท่านเลือกจะเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการฝากเงิน

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST